Bijdrage aan deelnemers buitenlandse conventies

1. Criteria voor verlening financiële bijdrage
1.1 Voorafgaand aan de inschrijving voor een buitenlandse conventie kan een koor/kwartet een verzoek om een financiële bijdrage in haar kosten bij het bestuur indienen.
1.2 Het bestuur beoordeelt de aanvraag kwalitatief op basis van plaats en score op de meest recente conventie en de samenstelling resp grootte van het koor of kwartet ten tijde van de aanvraag.
1.3 In de tijd tussen twee Nederlandse conventies kan maar een keer een aanvraag worden ingediend.
1.4 Per conventie zal slechts aan een koor of kwartet een vergoeding worden verstrekt, waarbij het hoogst geplaatste koor of kwartet voorrang krijgt bij de toewijzing.

2. Vergoedingen
2.1 De vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.
2.2 Per ingeschreven deelnemer plus de dirigent wordt de vergoeding verstrekt, maar het aantal voor vergoeding in aanmerking komende deelnemers kan nooit hoger zijn dan het aantal koorleden dat de basis is voor de berekening van de koorbijdrage op het moment van de inschrijving plus 1
2.3 Als een zanger op een conventie aan meer dan 1 competitie deelneemt wordt de bijdrage in de kosten maar een keer uitbetaald.Het koor of kwartet dat voor de zanger bijdrage-plichtig is ontvangt de bijdrage.

3. Slotbepalingen
3.1 In jaren van een Europese Conventie kan het bestuur besluiten op onderdelen van de regeling af te wijken.De afwijking wordt aangegeven door het bestuur.
3.2 Het bestuur kan te allen tijde de regeling wijzigen en ook intrekken.