Competitieschema Koren

De huidige volgorde van het competitieschema is, volgens het HH reglement, bepaald door loting. Daarbij geldt dat alleen als er situaties ontstonden waarbij de dirigent, of door het dirigeren van een ander koor of eigen zingen in een ander koor, in de knel zou komen met de voorbereiding van het koor dat hij/zij dirigeert, hier rekening mee werd gehouden in de loting.

Een reglement is er om duidelijkheid te geven, en de regels hieromtrent zijn eenduidig. Het conventieteam dient bovenal neutraal ten opzichte van alle deelnemers te blijven.

Nieuwe ontwikkelingen

Echter, wij zijn als conventieteam in het proces geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen in het koren landschap. Hierdoor is vanuit het deelnemersveld een nadrukkelijke vraag gerezen meer faciliterend om te gaan met de volgordebepaling om deelname in meerdere koren mogelijk te maken.

Wij hebben daartoe een oplossing voorgesteld tijdens de afgelopen HH besturendag d.d. 10 november l.l.. Aanwezige koorbesturen hebben ingestemd met het voorstel, tevens hun waardering hiervoor uitgesproken.

Aanpassing in systeem van volgorde bepaling – laatste fase – voor conventie 2019

Het goedgekeurde voorstel omvat het volgende.

  1. De huidige loting vormt nog steeds het uitgangspunt van het competitieschema.

Hierbij wordt in de laatste fase van volgorde bepaling, gedurende een afgebakende periode, de mogelijkheid van onderlinge ruil toegevoegd.

  1. Koren kunnen ruilen met andere koren: dit betekent het ene koor treedt in de plaats van het andere koor en v.v.
  2. Alle koren krijgen de mogelijkheid om te ruilen tot 1 december.
  3. Een bestuurslid van beide koren, die betrokken zijn bij de ruil, maakt in één email kenbaar aan het CT (ct2019@hollandharmony.nl t.a.v. Madelon) dat ze met elkaar willen ruilen. Besturen van beide koren dienen hierin ge-cct te worden.
  4. Koren die niet ruilen blijven op dezelfde plaats die zij nu hebben.
  5. Het CT gaat niet in op aanvragen die inhouden dat een koor een andere plaats krijgt zonder dat sprake is van een ruil.
  6. Koren moeten in hun ruilingsvoorstellen zelf de belangen behartigen van de koorleden die in meerdere koren zingen.

Verwerking van ruilingsvoorstellen en actueel competitieschema

Ruilingen op basis van ruilingsvoorstellen die aan bovenstaand voldoen, zullen bevestigd worden door CT aan de beide besturen en opgenomen worden in het competitieschema. Dit schema kan je vinden op de website, in het deelnemersoverzicht . Let goed op de vermelde verwerkingsdatum. Per 1 december is het competitieschema definitief.

Update 13-11: geruild zijn ARS (van 19 naar 13) met BBC (van 13 naar 19)