Uitnodiging Besturendag

Hiermee willen we alle koorbesturen uitnodigen om twee bestuursleden per koor af te vaardigen naar de Besturendag, op zaterdag 10 november in de Luisterpost te Gorinchem.
Deze dag is belangrijk voor Holland Harmony- Dabs en haar koren. Je hebt de kans om vragen te stellen, meningen te uiten, ervaringen van andere koren te vernemen en suggesties voor verbetering te doen.
Het bestuur zou het daarom erg fijn vinden als zoveel mogelijk bestuursleden van alle koren op deze dag aanwezig kunnen zijn.

Programma

10:00 uur: Inloop met koffie en thee
10:30 uur: Opening door de voorzitter
10:35 uur: Eventueel aanvullen van de agenda
10:40 uur: Notulen Besturendag 25 november 2017 (deze worden nog nagestuurd)
10:50 uur: Nieuwsrondje koren
11:50 uur: Van de bestuurstafel

12:30 uur: Lunch (wordt u aangeboden door HH)

13:15 uur: Nieuws van de diverse commissies
13:45 uur: Wat verder ter tafel komt/rondvraag
14:15 uur: Presentatie en bespreking communicatie
Beleidsdocument/werkplan (bestuursbeleid in concept, wordt nagezonden)

±15:30 uur: Sluiting

Graag krijgen we vóór 2 november 2018, van jullie antwoord op de volgende vragen:

1. Wie van jullie bestuur komt het koor vertegenwoordigen? Graag naam en functie.
Mocht het bestuur verhinderd zijn, dan is het mogelijk een koorlid de plaats van een bestuurslid te laten innemen.
2. Hebben jullie vragen/ ideeën/problemen of dingen waar je als bestuur tegen aan loopt mail deze dan van te voren, zodat wij jullie hier een gedegen antwoord op kunnen geven.

Aanmeldingen en vragen kunnen worden gestuurd naar: secretaris@hollandharmony.nl